مازیار فرخی
نام و نام خانوادگی : مازیار فرخی
سمت : معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار
شماره تماس: 02154906