امیرحسین افراز
نام و نام خانوادگی : امیرحسین افراز
پست الکترونیک : ah.afraz@omidib.com
سمت : سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی
شماره تماس : 02154906