ابراهیم رسولی
نام و نام خانوادگی : ابراهیم رسولی
سمت : سرپرست سرمایه گذاری و بازار گردانی
شماره تماس:  02154906