مزارعه و مساقات


چکیده:
بعد از اجرای موفق ایده بانکداری بدون ربا در خیلی از کشورهای اسلامی، اندیشه‌وران مسلمان به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی افتادند و برای این منظور مطالعه‌های گسترده‌ای روی عقدهای شرعی و قابلیت آنها برای ابزارسازی صورت گرفت تا بتوان با استفاده از آنها، ابزارهای مالی مناسب جهت جایگزینی ابزارهایی چون اوراق قرضه که بر قرض با بهره و ربا مبتنی هست، طراحی کرد. اندیشه‌وران مسلمان در این عرصه نیز کامیاب بوده‌اند، آنان توانسته‌اند با رعایت ضوابط و مقررات شرعی، متناسب با نیازهای واقعی جوامع اسلامی، انواعی از ابزارهای مالی طراحی کنند، این ابزارها که برخی بیش از ده سال تجربه عملی دارد و برخی در حد اندیشه و ایده است به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند:
گروه نخست، ابزارهای مالی غیرانتفاعی، که براساس قراردادهای خیر‌خواهانه چون قرض‌الحسنه و وقف طراحی شده‌اند؛
گروه دوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود انتظاری، که براساس قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات طراحی شده‌اند؛
گروه سوم، ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین، که براساس قراردادهایی چون مرابحه، خرید دین، اجاره و استصناع طراحی شده‌اند.
دو نوع از این ابزارها که براساس قراردادهای مزارعه و مساقات مبتنی هستند را با توجه به فقه امامیه و وضعیت اقتصادی ایران  و وضعیت شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال مورد بررسی قرار خواهیم داد.

   1395/7/11 15:15