ساز وکار معاملات سرمایه گذار خارجی


چکیده:
مقامات اقتصادی و مسئولان بورس های اوراق بهادار در مورد مزیت های ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار اوراق بهاداراتفاق نظر دارند. اما نحوه ی ورود سرمایه گذاران و ترتیبات سرمایه گذاری آن ها در اوراق بهادار در بورس های مختلف تاحدودی از یکدیگر متفاوت است. قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در کشورها مانند محدودیت در مالکیتاوراق بهادار ناشران، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و سود تقسیمی، سازوکار ورود و خروج سرمایه و امثال آن با یکدیگرتفاوت دارند. اما نکته ی بااهمیت در جذب سرمایه گذاران خارجی، تسهیل ورود و خروج سرمایه گذاران و امکان پوششکامل و کم هزینه ی ریسک های مرتبط با پرتفوی سرمایه گذاری به خصوص ریسک نرخ ارز است.

 
   1395/7/11 15:07