گزارش صندوق خرید دین


چکیده:
بيع دین یکی از مصادیق کاربردی بيع است. در اصطلاح فقيهان، «دین» به هر مال کلی گفته می‌شود که به واسطه یکی از اسباب بر ذمه شخص دیگری ثابت می‌گردد. به عبارت ساده‌تر، دین طلبی است که یک فرد از فرد دیگر دارد. ویژگی‌های عقد بيع دین به گونه‌ای است که می‌تواند به عنوان یک ابزار سیاست پولی و در قالب اوراق بهادار بانک مرکزی کاربرد داشته باشد. در واقع با فرض اینکه بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی مبنای صحیح شرعی داشته و بدهی حقيقی محسوب شوند، بانک مرکزی به عنوان داین می‌تواند تمام یا بخشی از این بدهی‌ها را (که جزء دارایی‌های بانک مرکزی محسوب می‌شوند) به شخص ثالث (در بازار بين‌بانکی) با قیمتی کمتر از قیمت اسمی بفروشد. با فروش دین، مالکيت دین به غير بانک مرکزی واگذار می‌شود و این امکان برای مالک جدید نيز ميسر است که دین را مجدداً به فروش برساند.
 
   1395/6/2 10:55