کمیته حسابرسی

کمیتۀ حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل شده است. اعضای این کمیته به شرح زیر است:

 

اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید